SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1787 servers total 162 servers online 4352 players online 31832 registered users


FEBA.MINE.NU LEGEND RL MAP OTS
FEBA RL MAP OTS BIG WARS! starts in:
hoursminutes seconds
Want to buy a countdown for your server? Click here!

pl Best Rpg Evo 8.6
budexot.com
Port: 7171
Uptime: 55.7924%
Players: 1 (72) / 2000
Current time:
07 December 2019 10:16:13

Now 4352 players are playing on 162 servers.
In our database there are 1787 OT Servers.
Image dlo0od7ah6.jpg
Added: 29.11.2019

Sort by Server Host Sort by Server Name Sort by Players Online Sort by Uptime Sort by Exp Sort by Type Sort by Client
Nto-war.com 8.60
0 (295) / 2000
17.1%
x400
PvP
[n/a]
Encounter
323 (625) / 2000
33.3%
x30
PvP-E
[7.40]
Baiak24h
4 (231) / 1000
33.68%
x250
PvP
[8.60]
Asgard-ot
4 (19) / 1000
37.97%
x9999
PvP
[10.98]
Best Rpg Evo 8.6
1 (72) / 2000
55.79%
x200
PvP-E
[8.60]
Wodbo Heroes Db
0 (0) / 0
57.15%
x5
PvP-E
[8.54]
Ruthless Chaos
0 (0) / 0
58.17%
x5
PvP
[n/a]
Melhor Global Custom
4 (157) / 2000
61.31%
x999
PvP
[10.98]
7.4 Real Map Server
36 (168) / 500
69.23%
x100
PvP
[7.40]
Openka.net Real Map
97 (602) / 2000
74.74%
x400
PvP
[8.60]
Simsonots.eu Evo Ots
120 (288) / 2000
75.25%
x400
PvP
[8.60]
Lowrate Erpegia
0 (167) / 1000
76.15%
x2
PvP
[11.48]
Edac Server
1 (160) / 1000
77.84%
x200
PvP
[8.60]
Exolera.se
0 (43) / 700
78.85%
x999
PvP
[8.60]
Roycesot Nuevo 24hrs
0 (61) / 100
80.8%
x500
PvP
[8.60]
Low Xp E Hard 24h
67 (98) / 200
81.14%
x200
PvP
[8.60]
Dinera.net Real Map
366 (794) / 2000
84.69%
x400
PvP
[8.60]
Platinumots
3 (8) / 99
84.86%
x500
PvP
[7.60]
The Walking Dead
51 (67) / 1000
85.25%
x10
PvP
[9.60]
Wodbo Dragon Ball
4 (81) / 100
87.94%
x999
PvP
[8.00]
Mbwar By Sheenita
73 (213) / 300
90.07%
x999
War
[8.60]
Zelaznyots
2 (18) / 70
91.05%
x5
PvP
[7.60]
New Start 6 Dec
9 (11) / 1000
94.69%
x300
PvP
[8.60]
Kruda
13 (98) / 1000
94.86%
x300
PvP
[8.60]
Abriu Hoje 14-11
0 (37) / 500
94.95%
x500
PvP
[8.60]
Cobra Bastion Sucess
148 (488) / 1000
95.44%
x999
PvP
[11.48]
Revolution Beta
3 (32) / 500
95.82%
x200
PvP
[10.98]
Globalzinho.com
11 (22) / 1000
96.61%
x150
PvP
[8.60]
Start 17.05
16 (886) / 1000
96.74%
x9999
PvP
[8.60]
Naruto Thunder
44 (122) / 200
96.81%
x300
PvP
[8.60]
Realtibia Free Coin
0 (0) / 0
96.85%
x500
PvP
[10.98]
Baiakspace 24h
0 (89) / 500
97.03%
x500
PvP
[8.60]
999x Fast Attack
54 (111) / 2000
97.06%
x999
PvP
[8.60]
D.b World Earth
0 (63) / 333
97.2%
x30
PvP
[7.92]
War-baiak Novo
6 (175) / 1000
97.25%
x999
PvP
[10.00]
9999x Reset System
120 (223) / 300
97.55%
x999
PvP
[8.60]
Vipot 7.6 24/7
3 (20) / 200
98.09%
x15
PvP
[7.60]
Hacked By Punio
3 (0) / 0
98.21%
x2
PvP
[8.00]
Globalretro
1 (29) / 500
98.32%
x300
PvP
[8.60]
Overbash
0 (118) / 1000
98.7%
x5
PvP
[7.40]
Mid-rate Custom 8.60
72 (176) / 1000
98.76%
x10
PvP
[8.60]
Foxworld
11 (108) / 250
98.8%
x64
PvP
[8.40]
Ndbo Force Abriu
2 (145) / 400
98.81%
x10
PvP
[8.60]
Grande Inauguracao
0 (8) / 1000
98.89%
x200
PvP
[8.60]
Giveria Ot Global
0 (3) / 1000
98.94%
x20
PvP
[11.48]
Riots
0 (0) / 0
98.95%
x5
PvP
[11.48]
Chaos Ot
2 (14) / 500
98.95%
x1000
PvP
[7.60]
Apo 7.6
22 (346) / 800
98.97%
x5
PvP
[7.60]
Free Itens Venham
0 (12) / 700
99.05%
x999
PvP
[8.60]
Tibinha Hard Yurots
3 (23) / 100
99.05%
x150
PvP
[8.60]
High999x- Fun- Join
6 (860) / 1000
99.13%
x999
PvP
[n/a]
Elythia
2 (21) / 1000
99.14%
x3
PvP
[n/a]
Tier Loot - 10.98
11 (178) / 1000
99.17%
x250
PvP
[10.98]
Ot Madness Chaos
0 (8) / 300
99.17%
x999
PvP
[8.60]
Pokexmortal
3 (48) / 200
99.2%
x50
PvP
[8.60]
Rozinxmaster
19 (42) / 1000
99.35%
x9999
PvP
[8.60]
Rookgaard
4 (35) / 1000
99.36%
x10
PvP
[8.60]
Styller War 06-12
2 (10) / 50
99.38%
x200
PvP
[8.60]
Osera World V2
1 (8) / 1000
99.39%
x1000
PvP
[10.98]
Mazurski Ots
22 (89) / 760
99.4%
x500
PvP
[7.60]
Rangers Arcani Rpg
12 (144) / 300
99.44%
x1
PvP
[n/a]
Mysteryworld 24-7
5 (11) / 2000
99.46%
x200
PvP
[8.60]
Pokemon Miw
5 (119) / 500
99.46%
x100
PvP
[8.54]
Uniqueworld
0 (3) / 2000
99.48%
x500
PvP
[8.60]
Dbv War Dragon Ball
0 (193) / 200
99.49%
x14
PvP-E
[n/a]
Exhio-23vocs Rpg
3 (0) / 0
99.49%
x1
PvP
[11.48]
Start 25.08 18-00
0 (45) / 200
99.5%
x999
PvP
[7.60]
Eagles Ot
16 (26) / 50
99.52%
x999
PvP
[8.60]
D.b World - Gold
2 (7) / 200
99.61%
x50
PvP
[7.92]
Beta Testy
0 (186) / 1000
99.63%
x999
PvP
[8.60]